Regulamin nauki zdalnej w Szkole Podstawowej Nr 6
w Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w Gorlicach
w klasach  4-8

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1389).
 4. art. 68 ust. 1 pkt. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910 ze zm.).

 

I. SZCZEGÓŁÓWE ZASADY ORGANIZACJI NAUKI ZDALNEJ W KLASACH  4-8

 

 1. Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej odbywają się poprzez platformę Classroom oraz dziennik elektroniczny Vulcan zgodnie z tygodniowym podziałem godzin.
 2.  Zajęcia zdalne mają formę lekcje online i przesyłania materiałów.
 3. Lekcja przy komputerze może trwać 30 minut. Pozostały czas uczeń wykorzystuje na pracę własną.
 4. Uczniowie uczestniczą w zajęciach punktualnie: są do nich przygotowani- posiadają przy sobie zeszyty i pomoce dydaktyczne oraz włączone głośniki , mikrofony i kamery ( w miarę dostępności).
 5. O braku kontaktu z uczniem podczas lekcji informowany jest
  rodzic /opiekun prawny poprzez dziennik elektroniczny.
 6. Uczniowie oceniani są zgodnie z ocenianiem wewnątrzszkolnym przedstawionym we wrześniu.
 7. Formę  zajęć online lub przesyłania materiałów  ustala nauczyciel prowadzący zajęcia.
 8. O nieobecności na lekcji zdalnej informuje rodzic/opiekun prawny poprzez dziennik elektroniczny, podając przyczynę nieobecności.
 9. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja jest odwołana.
 10. Prowadzonych zajęć nie wolno nagrywać, utrwalać w formie print screenów oraz rozpowszechniać.

 

II. POMOC TECHNICZNA I SPRZĘTOWA

 

 1. W przypadku przejścia na naukę zdalną udziela się pomocy uczniom, którzy mają problemy techniczne, na podstawie wstępnego rozpoznania zasobów sprzętowych dokonanego przez wychowawców klas.
 2. Szkoła może wypożyczyć uczniowi komputer do pracy w domu. Sprzęt jest wypożyczany na podstawie umowy na okres nauki zdalnej, przy czym pierwszeństwo maja uczniowie ze zdiagnozowanymi wcześniej ograniczeniami domowymi.

 

III. ZASADY BEZPIECZNEGO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
I ETYKA PRACY ZDALNEJ

 

 1. Podczas lekcji on-line jesteśmy aktywni.
 2. Podczas zajęć on-line powstrzymujemy się od spożywania posiłków.
 3. Nie używamy telefonów komórkowych  w trakcie trwania zajęć on-line w celach innych n iż nauczania zdalne.
 4. Rozmowy lub lekcji nie nagrywamy bez zgody osób w niej uczestniczących.
 5. Podczas lekcji on-line telewizory, radia, i inne sprzęty w domu mogące mieć wpływ na poprawną komunikację z nauczycielem powinny być wyciszone.
 6. Podczas spotkań on-line powinny być wyciszone mikrofony w komputerach z wyjątkiem sytuacji rozmowy z nauczycielem lub zabierania głosu w czasie zajęć.
 7. Wideo-spotkanie zawsze rozpoczyna nauczyciel, uczniowie do niego dołączają. 
 8. Uczeń nie zamieszcza linków, hasztagów itp. Na grupie zajęciowej bez zgody osoby prowadzącej.
 9. Tzw. „ przejmowanie pulpitu” może nastąpić tylko za zgodą nauczyciela, do celów związanych z lekcją.
 10. Stosujemy się do zasad ustalonych w danek klasie/grupie.
 11. W czasie lekcji on-line uczniowie nie prowadzą czatów między sobą, chyba, że nauczyciel prowadzący zajęcia wyrazi zgodę.
 12. Nie przekazujemy dostępu do platformy zdalnego nauczania osobom spoza klasy.

 

IV. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

 1. Zajęcia rewalidacji indywidualnej, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia z zakresu udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się poprzez platformę classroom, dziennik elektroniczny.
 2. P Prowadzący zajęcia za pomocą narzędzi platformy classroom będzie organizował pomoc według potrzeb i okoliczności.
 3. Wychowawcy, we współpracy z pedagogiem szkolnym po rozpoznaniu potrzeb, organizują pomoc uczniom, którzy mogą mieć problemy organizacyjne, emocjonalne lub sprzętowe podczas nauki zdalnej. Wstępnego rozpoznania dokonuje wychowawca klasy.
 4. Uczeń i rodzic/opiekun prawny, za pośrednictwem wychowawcy lub pedagoga może skorzystać z wszelkich form pomocy, możliwych do realizacji podczas nauki zdalnej.
 5. Koordynację współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym i indywidualnym nauczaniem prowadzi  pedagog szkolny.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas zebrania zespołu nauczycieli uczących w oddziale, który przechodzi na pracę zdalną , dyrektor szkoły , we współpracy z nauczycielami , ustala ewentualne modyfikacje tygodniowego rozkładu zajęć wynikającego z ramowych planów nauczania do zrealizowana w poszczególnych oddziałach, uwzględniając w szczególności:
 1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
 3. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 4. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 5. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
 1. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie szkoły.
 2. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/opiekunów prawnych terminie wynikającym z zapisów statutu szkoły poprzez dziennik elektroniczny.
 3. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
Wednesday the 21st. . Joomla 3.0 Template.