Regulamin nauki zdalnej w Szkole Podstawowej Nr 6
w Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w Gorlicach
w klasach  1 -3

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( DZ.U. poz.1960).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 3. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1389).
 5. art. 68 ust. 1 pkt. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910 ze zm.).

 

I. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI NAUKI ZDALNEJ
W KLASACH 1-3

 

 1. Nauka zdalna jest kontynuacją nauki stacjonarnej i traktowana jest jako realizacja obowiązku szkolnego.
 2. Nauczyciele podczas organizacji nauki zdalnej uwzględniają możliwości psychofizyczne dzieci i możliwości techniczne wszystkich uczestników tego procesu.
 3. Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej odbywają się poprzez platformę Classroom oraz dziennik elektroniczny Vulcan zgodnie z tygodniowym podziałem godzin.
 4.  Zajęcia zdalne mają formę lekcje online i przesyłania materiałów.
 5. Realizacja zajęć odbywa się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć stacjonarnych dostosowanym do bieżących możliwości organizacyjnych szkoły, możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, a także zasadą przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
 6. Rodzice/ prawni opiekunowie , w miarę możliwości wspierają , ale nie wyręczają dzieci w wykonywaniu zdalnych prac.
 7. Uczniowie uczestniczą w zajęciach punktualnie: są do nich przygotowani- posiadają przy sobie zeszyty i pomoce dydaktyczne oraz włączone głośniki , mikrofony i kamery ( w miarę dostępności).

II. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZACJI NAUKI ZDALNEJ
W KLASACH 1-3

 

 

 1. Nauczyciel podczas nauki zdalnej realizuje w dalszym ciągu podstawę programową kształcenia ogólnego. Zmianom ulegają metody i formy jej realizacji.
 2. Zajęcia edukacji wczesnoszkolnej prowadzone są w bloku 3x30  dziennie lub 2x45 minut w zależności od potrzeb, z uwzględnieniem przerwy między nimi. Zajęcia z języka angielskiego oraz religii odbywają się w czasie 30 minut. Dopuszcza się prowadzenie niektórych zajęć z podziałem na grupy.
 3. Nauczyciel udostępnia zadania, określa terminy, warunki i formy kontroli oraz oceny.
 4. Wykonane zadania uczeń przekazuje w uzgodnionej z nauczycielem formie i wskazanym terminie, przy pomocy platformy classroom.
 5. Nauczyciel dokonuje kontroli realizacji zadania, pracy , projektu, przekazuje informacje zwrotną uczniowi w postaci komentarza lub oceny.
 6. O osiągnięciach i postępach ucznia w nauce rodzice/opiekunowie prawni są informowani za pomocą dziennika elektronicznego.
 7. Każda nieobecność ucznia powinna być wyjaśniona przez rodzica/opiekuna prawnego. W razie choroby ucznia rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić wychowawcę klasy. Wychowawca odnotowuje nieobecność usprawiedliwioną w dzienniku i informuje przez dziennik elektroniczny zespół nauczycieli danej klasy o chorobie ucznia.

 

III. POMOC TECHNICZNA I SPRZĘTOWA

 

 1. W przypadku przejścia na naukę zdalną udziela się pomocy uczniom, którzy mają problemy techniczne, na podstawie wstępnego rozpoznania zasobów sprzętowych dokonanego przez wychowawców klas.
 2. Szkoła może wypożyczyć uczniowi komputer do pracy w domu. Sprzęt jest wypożyczany na podstawie umowy na okres nauki zdalnej, przy czym pierwszeństwo maja uczniowie ze zdiagnozowanymi wcześniej ograniczeniami domowymi.

 

IV. ZASADY BEZPIECZNEGO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
I ETYKA PRACY ZDALNEJ

 

 1. Podczas lekcji on-line jesteśmy aktywni.
 2. Podczas zajęć on-line powstrzymujemy się od spożywania posiłków.
 3. Nie używamy telefonów komórkowych  w trakcie trwania zajęć on-line w celach innych n iż nauczania zdalne.
 4. Rozmowy lub lekcji nie nagrywamy bez zgody osób w niej uczestniczących.
 5. Podczas lekcji on-line telewizory, radia, i inne sprzęty w domu mogące mieć wpływ na poprawną komunikację z nauczycielem powinny być wyciszone.
 6. Podczas spotkań on-line powinny być wyciszone mikrofony w komputerach z wyjątkiem sytuacji rozmowy z nauczycielem lub zabierania głosu w czasie zajęć.
 7. Wideo-spotkanie zawsze rozpoczyna nauczyciel, uczniowie do niego dołączają. 
 8. Uczeń nie zamieszcza linków, hasztagów itp. Na grupie zajęciowej bez zgody osoby prowadzącej.
 9. Tzw. „ przejmowanie pulpitu” może nastąpić tylko za zgodą nauczyciela, do celów związanych z lekcją.
 10. Stosujemy się do zasad ustalonych w danek klasie/grupie.
 11. W czasie lekcji on-line uczniowie nie prowadzą czatów między sobą, chyba, że nauczyciel prowadzący zajęcia wyrazi zgodę.
 12. Nie przekazujemy dostępu do platformy zdalnego nauczania osobom spoza klasy.

 

V. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

 

 1. Zajęcia rewalidacji indywidualnej, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ,zajęcia z zakresu udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się poprzez platformę classroom, dziennik elektroniczny.
 2.  Prowadzący zajęcia za pomocą narzędzi platformy classroom będzie organizował pomoc według potrzeb i okoliczności.
 3. Wychowawcy, we współpracy z pedagogiem szkolnym po rozpoznaniu potrzeb, organizują pomoc uczniom, którzy mogą mieć problemy organizacyjne, emocjonalne lub sprzętowe podczas nauki zdalnej. Wstępnego rozpoznania dokonuje wychowawca klasy.
 4. Uczeń i rodzic/opiekun prawny, za pośrednictwem wychowawcy lub pedagoga może skorzystać z wszelkich form pomocy, możliwych do realizacji podczas nauki zdalnej.
 5. Koordynację współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym i indywidualnym nauczaniem prowadzi  pedagog szkolny.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas zebrania zespołu nauczycieli uczących w oddziale, który przechodzi na pracę zdalną , dyrektor szkoły , we współpracy z nauczycielami , ustala ewentualne modyfikacje tygodniowego rozkładu zajęć wynikającego z ramowych planów nauczania do zrealizowana w poszczególnych oddziałach, uwzględniając w szczególności:
 1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
 3. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 4. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 5. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
 1. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie szkoły.
 2. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/opiekunów prawnych terminie wynikającym z zapisów statutu szkoły poprzez dziennik elektroniczny.
 3. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
Wednesday the 21st. . Joomla 3.0 Template.