Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Zespołu Nr 6 w Gorlicach

 

Dane teleadresowe jednostki:
Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach
ul. Hallera 79, 38-300 Gorlice
telefon: +48 18 353 67 45
fax: +4818 353 85 62
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Data publikacji strony internetowej: 2008-10-05. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-03-04.

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • dostosowanie strony internetowej wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów
Wyłączenia:
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Szura, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."   Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 18 353 67 45 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku prowadzą 4 wejścia:  3 od strony ul. Hallera i jedno od strony podwórka szkolnego. Aby wejść do budynku wejściem głównym należy pokonać 10 stopni lub drugim wejściem 8 , a 3 wejściem 5 schodków oraz drzwi wejściowe otwierane są ręcznie. Wejście od strony podwórka szkolnego to konieczność pokonania 1 schodku krawężnikowego  oraz drzwi otwieranych ręcznie , ale wejście prowadzi tylko do przyziemia  / szatnie/ . Do budynku przedszkola jest 1 wejście i konieczność pokonania wysokiego krawężnika od strony parkingu. 
  2. Budynek jest czteropoziomowy - brak jest windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. Budynek przedszkola jest dwupoziomowy – nie wydzielonych stref kontroli.
  3. Przy schodach wejściowych do budynku szkolnego nie ma podjazdu, w budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp. Szkoła nie posiada toalet dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  4. W odległości kilku metrów w podwórzu  znajduje się parking szkolny z wydzielonym 1 miejscem dla osoby niepełnosprawnej. W podwórku szkolnym 10 metrów od budynku przedszkola  znajduje się parking do którego jest możliwy dojazd za zgodą dyrekcji szkoły. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
  5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnej.

Wednesday the 21st. . Joomla 3.0 Template.