Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie

§ 1

 1.  Za bezpieczne prowadzenie zawodów strzeleckich jest odpowiedzialny sędzia główny zawodów, posiadający licencję sędziego sportowego przyznaną przez PZSS.
 2. Za bezpieczeństwo w zorganizowanych formach szkolenia strzeleckiego i w strzelaniach rekreacyjnych jest odpowiedzialny prowadzący strzelanie, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 44 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, w zakresie strzelectwa.

§ 2

 1. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa osób przebywających na strzelnicy określa regulamin strzelnicy, ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
 2. Za bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie strzelnicy jest odpowiedzialny prowadzący strzelanie.
 3. Za organizację działań o charakterze ratunkowym na terenie strzelnicy jest odpowiedzialny kierownik strzelnicy.

§ 3

Szczególne zasady bezpieczeństwa przy uprawianiu strzelectwa.

 1. Każdą bronią należy zawsze posługiwać się z najwyższą ostrożnością.
 2. Po wzięciu broni do ręki należy sprawdzić, czy jest rozładowana.
 3. Zabrania się kierowania wylotu lufy w kierunku ludzi.
 4. Składanie się, celowanie i strzelanie na sucho dozwolone jest tylko na stanowisku strzeleckim lub w innym miejscu wyznaczonym przez prowadzącego strzelanie i za jego zgodą.
 5. Nie można pozostawiać broni bez dozoru.
 6. Zabrania się odkładanie załadowanej broni w czasie przerw w strzelaniu.
 7. Broń można ładować wyłącznie na stanowisku strzeleckim z lufą skierowaną w kulochwyt i tylko po komendzie "ŁADUJ" lub "START". Przy ładowaniu nie można korzystać z pomocy innych osób.
 8. Po komendzie lub sygnale "STOP" wszyscy strzelający muszą natychmiast przerwać strzelanie.
 9. Po komendzie „ROZŁADUJ” należy rozładować broń, zabezpieczyć ją i umieścić na stanowisku strzeleckim.
 10. Prowadzący strzelanie jest odpowiedzialny za wydawanie komend "ŁADUJ", "START", "STOP", "ROZŁADUJ" i innych niezbędnych poleceń oraz musi być pewien, że komendy jego są wykonywane, a posługiwanie się bronią odbywa się w sposób bezpieczny. Każda osoba przebywająca na strzelnicy w przypadku niezastosowania się do poleceń prowadzącego strzelanie może być usunięta ze strzelnicy.
 11. Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, broń musi być rozładowana i zabezpieczona.
 12. Przebywający na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomić prowadzącego strzelanie o sytuacji, która może być niebezpieczna lub spowodować wypadek.
 13. Strzelający i inne osoby przebywające na strzelnicy w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk strzeleckich powinni nosić indywidualne ochraniacze słuchu.
 14. Strzelający podczas strzelania powinni nosić bezodpryskowe okulary strzeleckie lub inne ochraniacze spełniające takie funkcje.
 15. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie strzelnicy wyłącznie pod opieką dorosłych.
Wednesday the 21st. . Joomla 3.0 Template.