REGULAMIN STRZELNICY
pneumatycznej 10m
w Miejskim Zespole Szkół nr 6
im. Bohaterów Ziemi Gorlickiej
w Gorlicach

Decyzją nr OKS.4223.3.2015 burmistrz miasta Gorlice pan Rafał Kukla zatwierdził regulamin strzelnicy.


Na podstawie:
- art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (tj.Dz.U. z 2012r., poz. 576 z późn. zm.),
- rozporządzenia MSWiA z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. Nr 18, poz. 234), oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 4 marca 2002r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic
- rozporządzenia MENiS z dnia 31grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
Strzelnica jest obiektem szkolnym przeznaczonym do prowadzenia strzelań szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich z użyciem karabinków i pistoletów pneumatycznych o energii wylotowej śrutu nie przekraczającej 17 J.
Prowadzącym strzelanie może być osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego.

Rozdział 1

Warunki korzystania ze strzelnicy:


1. Ze strzelnicy mogą korzystać osoby, które zapoznały się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa:

a) uczniowie i rodzice oraz pracownicy szkoły - po uzgodnieniu z opiekunem strzelnicy,
b) grupy zorganizowane - po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły i opiekuna strzelnicy,
c) uczestnicy zawodów i imprez organizowanych przez szkołę.

2. Prowadzący strzelanie:

a) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
b) wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym - miejsce bezpiecznego pobytu,
c) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
• imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
• oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

3. Na strzelnicy zabrania się:

a) osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z karabinkami i pistoletami pneumatycznymi o energii wylotowej śrutu nie przekraczającej 17 J.
b) używania karabinków i pistoletów pneumatycznych o energii wylotowej śrutu nie przekraczającej 17 J innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
c) używania przez strzelających w czasie strzelania, ochraniaczy słuchu podłączonych do jakichkolwiek urządzeń odbiorczych.
d) palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub używania środków odurzających lub innych urządzeń niebezpiecznych oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

4. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:

a) regulamin strzelnicy,
b) plan strzelnicy z oznaczeniem:
• stanowisk strzeleckich,
• punktu sanitarnego,
• dróg ewakuacji,
• miejsca instalacji telefonu
c) informację o numerach alarmowych telefonów.

5. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


6. Strzelanie może się odbywać wyłącznie po prawidłowym zamontowaniu 3 osłon wraz
z kulochwytami na końcu korytarza wykluczającymi możliwość wydostania się poza obręb strzelnicy pocisku wystrzelonego z karabinków i pistoletów pneumatycznych o energii wylotowej śrutu nie przekraczającej 17 J.

7. Prowadzący strzelanie przed rozpoczęciem strzelań szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych, zawodów oraz treningów strzeleckich zobowiązany jest sprawdzić czy w pomieszczeniach w obrębie strzelnicy nie znajdują się ludzie – w takim wypadku strzelanie nie możesię odbyć.


8. Ze względu na ograniczone warunki techniczne obiektu, na strzelnicy mogą przebywać wyłącznie osoby funkcyjne oraz zawodnicy biorący udział w strzelaniu i osoby towarzyszące w wyznaczonej dla tych osób strefie.


9. Zabrania się przekraczania taśmy ostrzegawczej odgradzającej stanowiska strzeleckie od strefy dla osób towarzyszących bez zgody prowadzącego strzelanie.


Rozdział 2


Sposób obchodzenia się z bronią:


1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się karabinki i pistolety pneumatyczne o energii wylotowej śrutu nie przekraczającej 17 J rozładowane bez pasów i pokrowców. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.


2. Wyjmowanie karabinków i pistoletów pneumatycznych o energii wylotowej śrutu nie przekraczającej 17 J odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.


3. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.


4. Wszelkich czynności związanych z obsługą karabinków i pistoletów pneumatycznych o energii wylotowej śrutu nie przekraczającej 17 J dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.


5. Strzelanie może się odbywać tylko z karabinków i pistoletów pneumatycznych o energii wylotowej śrutu nie przekraczającej 17 J sprawnej technicznie.


6. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.


7. Karabinki i pistolety pneumatyczne o energii wylotowej śrutu nie przekraczającej 17 J ładuje się wyłącznie na stanowisku strzeleckim, lufą skierowaną w kulochwyt, prostopadle do linii tarcz i tylko po komendzie prowadzącego strzelanie „ŁADUJ” lub „START”.


8. Indywidualny trening strzelecki może odbywać się bez powyższej komendy za zgodą prowadzącego strzelanie.


9. Ładowanie karabinków i pistoletów pneumatycznych o energii wylotowej śrutu nie przekraczającej 17 J odbywa się bez pomocy innych osób, przestrzegając jednocześnie przepisów dotyczących postaw strzeleckich.


10. W czasie odpoczynków i innych przerw w strzelaniu nie wolno odkładać załadowanychkarabinków i pistoletów pneumatycznych o energii wylotowej śrutu nie przekraczającej 17 J.


11.Wszelkie zacięcia karabinków i pistoletów pneumatycznych o energii wylotowej śrutu nie przekraczającej 17 J należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu strzelanie


12. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.


13. Po zakończeniu strzelania karabinki i pistolety pneumatyczne o energii wylotowej śrutu nie przekraczającej 17 J rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie.


14. Przy opuszczaniu stanowiska strzeleckiego z karabinkami i pistoletami pneumatycznymi o energii wylotowej śrutu nie przekraczającej 17 J, komora nabojowa musi być pusta i odpowiednio do jej typu zabezpieczona. (pominąć?)


15. Przydzielonychkarabinków i pistoletów pneumatycznych o energii wylotowej śrutu nie przekraczającej 17 J nie wolno pozostawiać bez dozoru.


16. Po zakończeniu strzelania, prowadzący strzelanie każdorazowo sprawdza czy karabinki i pistolety pneumatyczne o energii wylotowej śrutu nie przekraczającej 17 J są rozładowane i odbezpieczone po czym, wydaje pozwolenie na podejście zawodnika do kulochwytu w celu odebrania tarczy strzeleckiej. Bez zgody prowadzącego strzelanie – nie można podchodzić do kulochwytów.Rozdział 3


Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy:


1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.


2. Zabrania się wchodzenia przed stanowiska strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.


3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.


4. Po komendzie "STOP", wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie. W przypadku gdy kontynuowanie strzelania będzie zagrażało życiu ludzi, komendę "STOP" powinien wydać każdy, kto pierwszy zauważy niebezpieczeństwo.


5. Strzelający i inne osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk strzeleckich powinny używać wkładek, nauszników lub innych urządzeń służących ochronie słuchu.


6. Korzystający ze strzelnicy powinni używać bezodpryskowych okularów strzeleckich lub innych podobnych środków ochronnych.


7. Posiadacze telefonów komórkowych muszą w swoich aparatach wyłączyć sygnały dźwiękowe.


8. Osobę naruszającą regulamin usuwa się ze strzelnicy.


9. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem opiekunów lub rodziców.

Wednesday the 21st. . Joomla 3.0 Template.