Cele statutowe:

Celem Stowarzyszenia jest:

- podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez prowadzenie działalności wychowawczej i dydaktycznej,

- wzbogacanie działalności edukacyjnej, rehabilitacyjno-rekreacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych podejmowanie działań w celu stworzenia warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,

- wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Przedmiot działalności statutowej:

    Działania na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (deficytami rozwojowymi).
    organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej.
    działania na rzecz świetlicy integracyjnej.
    rozwijanie współpracy z administracją rządową, samorządową oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie wychowania, opieki, kultury, pomocy społecznej.
    Działania zmierzające do respektowania praw dzieci i młodzieży oraz na rzecz integracji młodzieży niepełnosprawnej z młodzieżą zdrową.

 II. Działalność:

    Organizowanie zajęć pozalekcyjnych

    Dofinansowanie wyjazdu młodzieży na  wycieczki krajowe i zagraniczne
    Zakup pomocy dydaktycznych.

    Pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej:

  •         dofinansowanie wyjazdu na zgrupowanie sportowe
  •         Zapomogi,
  •         organizowanie bezpłatnych śniadań

     5. Realizacja programów:„Wzrastamy razem”,  „Jesteśmy EKO”
         „Poznawanie bogactwa i dziedzictwa kulturowego Ziemi Gorlickiej” „Zapewnienie pomocy dzieciom i     młodzieży z  rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych patologiami”

Wednesday the 21st. . Joomla 3.0 Template.